Daman International Womens Day MarathonLEADER BOARD

5K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 5066 VARLI MANISHA PRABHUBHAI 00:24:00
2 5067 HALPATI HINA JIVANBHAI 00:26:05
3 5090 PRATIMA HEBLE 00:26:12

5K-FEMALE - 11-15

Place Bib Name Time
1 5124 LAXMIKUMARI BUDHA 00:33:53
2 5147 PAYAL CHAUDHARY 00:41:27
3 5107 DIA HINAY DESAI 00:50:50

5K-FEMALE - 16-25

Place Bib Name Time
1 5106 ANALI ASHOKBHAI PATEL 00:27:12
2 5003 SAKSHI 00:30:28
3 5002 RUPAL 00:35:19

5K-FEMALE - 26-40

Place Bib Name Time
1 5066 VARLI MANISHA PRABHUBHAI 00:24:00
2 5067 HALPATI HINA JIVANBHAI 00:26:05
3 5014 LISHA RAJIV 00:28:07

5K-FEMALE - 41-55

Place Bib Name Time
1 5090 PRATIMA HEBLE 00:26:12
2 5123 BINITA MISTRY 00:26:42
3 5015 SHENAL SACHIN 00:27:40

5K-FEMALE - 56-70

Place Bib Name Time
1 5152 JEETA KAUR 00:41:47
2 5119 MANJU SHUKLA 00:42:32
3 5096 SUJA XAVIER 00:46:22

3K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 3114 YASHVI VINODKUMAR PATEL 00:17:42
2 3102 HEER DILIPSINH PUVAR 00:18:02
3 3163 PUSHPANJALI SAHU 00:18:07

3K-FEMALE - 01-10

Place Bib Name Time
1 3163 PUSHPANJALI SAHU 00:18:07
2 3134 SHUBH HINAY DESAI 00:19:56
3 3162 TANISHA SINGH 00:23:40

3K-FEMALE - 11-15

Place Bib Name Time
1 3114 YASHVI VINODKUMAR PATEL 00:17:42
2 3102 HEER DILIPSINH PUVAR 00:18:02
3 3048 HANSHIKA AGRAWAL 00:18:23

3K-FEMALE - 16-25

Place Bib Name Time
1 3107 VACHA PATEL 00:20:36
2 3127 AMARJEET 00:23:54
3 3085 KAJAL CHOPDA 00:24:08

3K-FEMALE - 26-40

Place Bib Name Time
1 3093 MANISHA KUMBHAKAR 00:20:31
2 3136 POOJA SHAH 00:20:37
3 3063 JAGRUTI JAIN 00:20:54

3K-FEMALE - 41-55

Place Bib Name Time
1 3199 MILI TATER 00:24:53
2 3201 SANGEETA JAIN 00:24:58
3 3108 BHARGAVI VYAS 00:25:33

3K-FEMALE - 56-70

Place Bib Name Time
1 3100 RASHMI SHARMA 00:29:18
2 3098 KIRAN JAWAHAR DESAI 00:35:10
3 3213 NIRMALA SANKHALA 00:36:49