KED-RUN'24LEADER BOARD

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 10002 KARTIK KHATRI 00:55:36
2 10006 NATE SRINATH 00:57:45
3 10003 ANUP KARANTH 01:00:06

5K - MALE

Place Bib Name Time
1 50057 AVYAN KARANTH 00:21:59
2 50080 SIDDARTH CHOUDHARY 00:22:00
3 50076 DAKSH SETHI 00:26:10

5K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 50047 MAITRI BANSAL 00:27:43
2 50073 ASHMITA SACHDEV 00:28:58
3 50077 DEEPPAKSHI BATRA 00:29:00