PINK REVOLUTION RUNLEADER BOARD

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 10242 MANOJ 00:41:02
2 10245 RUSHIKESH DATTATRAY KARALE 00:44:47
3 10252 OMKAR ASHOK TAWARE 00:45:37

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 10230 SMITA BORKAR 00:57:10
2 10204 DEEPALI ANKUSH KIRDAT 00:58:22
3 10017 VANITA P. GHANWAT 01:01:39

10K-FEMALE - 09-17

Place Bib Name Time
1 10142 JIYA JAWAHAR BANSODE 01:15:22
2 10177 GEET SAMEER YAWATKAR 01:34:28

10K-FEMALE - 12-17

Place Bib Name Time
1 10231 SASAMRUDAHI SANTOSH WAGH 01:38:17
2 10223 SHEETAL BHOSALE 01:57:59

10K-FEMALE - 18-30

Place Bib Name Time
1 10090 VEDANTIKA SANDEEP SAKHARE 01:04:39
2 10110 VIBHAVARY LAKSHMAN BABAR 01:10:48
3 10239 ARCHNA RAJENDRA MORE 01:14:25

10K-FEMALE - 31-45

Place Bib Name Time
1 10230 SMITA BORKAR 00:57:10
2 10204 DEEPALI ANKUSH KIRDAT 00:58:22
3 10017 VANITA P. GHANWAT 01:01:39

10K-FEMALE - 46-60

Place Bib Name Time
1 10075 YOGITA ABHIJEET GHARGE 01:11:34
2 10137 ARCHANA SANTOSH MAHADIK 01:13:46
3 10217 DEEPALI YOGESH KULKARNI 01:16:49