Active Noida Women's Day RunLEADER BOARD

10K - MALE

Place Bib Name Time
1 1107 ABHISHEK 00:43:03
2 1002 ABHISHEK CHAUHAN 00:48:23
3 1023 DEEPAK JOSHI 00:48:31

10K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 1077 SHALINI CHAKRAVARTI 00:54:53
2 1090 USHA PALIWAL 00:57:02
3 1087 SWATI DASH 00:57:08

5K - MALE

Place Bib Name Time
1 5030 EISH MANYA 00:24:13
2 5012 ANKUR 00:24:16
3 5101 VIBHU SETH 00:24:53

5K - FEMALE

Place Bib Name Time
1 5038 KANCHAN SETHI 00:25:05
2 5108 JESSICA MEERSMAN 00:27:07
3 5071 RADHA SINGH 00:27:24